ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» (2 ΣΤΕΛΕΧΗ)

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για σύναψη συμβάσεων έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», για τη θέση «Διαχείριση συνεργασιών» (2 στελέχη), όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης τυπικών προσόντων&πρότασης των υποψηφίων (Αρ.Αποφ.Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ4777/274/02-06-2017 ΑΔΑ:610Ε46ΨΖΣΠ-ΛΝΝ) στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 660/2/3672/27-1-2017 (4495/243/23-12-2016 Απόφαση Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης,  κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης τους, ήτοι από 26/7/2017 έως και την 28/07/2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΜΕ ΑΠ 4777/274/2.6.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ