Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/2/26405/5.7.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | europeanyouthcard

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/2/26405/5.7.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Βάσει της υπ’ αρίθμ. 4196/216/04.08.2016 απόφασης ΔΣ, ακολουθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/2/26405/5.7.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Καθώς κανένας από τους υποψήφιους δεν πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονταν στην ανωτέρω Πρόσκληση, η διαδικασία θα επαναληφθεί με τη Δημοσίευση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Υπ’ αρίθμ. 4196/216/04.08.2016 απόφαση ΔΣ
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων

Comments are closed.

© 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ